Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

16.11.2010

Raport bieżący nr 42/2010

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 15.11.2010 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu 40025 praw poboru akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Łukasz Drągowski, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcje dokonane przez osobę obowiązaną.
2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – prawa poboru akcji „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Opis transakcji – data – dnia 29 października 2010 roku – transakcje dokonane przez osobę obowiązaną, rodzaj transakcji – kupno, wolumen – 16010 praw poboru, średnia cena – 0,48 złotego.
5. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji – dnia 02 listopada 2010 roku – 40025 praw poboru akcji, średnia cena – 1,5 zł. Zlecenia w notowaniach ciągłych.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 8 listopada 2010 roku, podpis Łukasza Drągowskiego.”