Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

01.06.2010

Raport bieżący nr 19/2010

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 31.05.2010 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu praw poboru akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Małgorzata Drągowska, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcje dokonane przez osobę obowiązaną Małgorzatę Drągowską.
2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – wykonanie obowiązku nałożonego Ustawą o obrocie, osoba obowiązana jest Prezesem Zarządu Spółki.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – akcje „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Rodzaj transakcji – sprzedaż, tryb transakcji – zlecenia w notowaniach ciągłych.
5. Data i miejsce zawarcia transakcji – dnia 19.05.2010 r. oraz dnia 20.05.2010 r., transakcje zawarto na GPW w Warszawie S.A.
6. Cena i wolumen transakcji – dnia 19.05.2010 roku, wolumen transakcji – 15.000 akcji, średnia cena 2,91 zł, dnia 20.05.2010 roku, wolumen transakcji – 19.246 akcji, średnia cena 2,72 zł.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 26 maja 2010 roku, podpis Małgorzaty Drągowskiej.”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.