Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

04.02.2010

Raport bieżący nr 5/2010

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 04 lutego 2010 roku otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu 36.460 akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Małgorzata Drągowska, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcja dokonana przez małżonka osoby obowiązanej – Lecha Drągowskiego.
2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – akcje „AD.DRĄGOWSKI” S.A. w związku z rejestracją emisji Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21.01.2010 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/000928/10/760 w sprawie zarejestrowania emisji 2.000.000 akcji serii D.
4. Opis transakcji –data – zgodnie z opublikowanym harmonogramem, rodzaj transakcji – zakup akcji w wykonaniu prawa poboru wraz zapisem dodatkowym, wolumen – 36.460 akcji, średnia cena – cena 1,50 zł.
5. Miejsce transakcji – transakcja przeprowadzona zgodnie z opublikowanym harmonogramem emisji.
6. Tryb zawarcia transakcji –zlecenia złożone w Biurze Maklerskim.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 3 lutego 2010 roku, podpis Małgorzaty Drągowskiej”.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.