Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

10.03.2015

Raport bieżący nr 6/2015

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 10.03.2015 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Warszawa, dnia 2 marca 2015 roku
Bogumiła Stańczak
Ul. Broniewskiego 11/48
01-780 Warszawa

Zarząd
AD.DRĄGOWSKI S.A.
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa,

Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego zbyłam na podstawie umowy cywilnoprawnej 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych będących moją własnością, po cenie 2,5 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Nabywcą jest Małgorzata Drągowska.”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.