Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

04.08.2011

Raport bieżący nr 31/2011

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 04.08.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Temat: zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych dokonanej przez osobę blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu przez osobę blisko związaną akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:
1. Osoba obowiązana – Małgorzata Drągowska, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia –Lech Drągowski.
2. Więź prawna łącząca osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3. Instrument finansowy oraz emitent, którego dotyczy informacja – akcje spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia – kupno, zlecenia w notowaniach ciągłych.
5. Data i miejsce zawarcia transakcji, data – dnia 1, 2, 3 sierpnia 2011 roku, miejsce – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Cena i wolumen transakcji, średnia cena – 0,96 złotego, wolumen – 78.000 akcji.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 4 sierpnia 2011 roku. Podpis Małgorzaty Drągowskiej.”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.