Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

16.06.2011

Raport bieżący nr 24/2011

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16.06.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 40.000 akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Osoba obowiązana – Łukasz Drągowski, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia -Przewodniczący rady nadzorczej.
2. Instrument finansowy oraz emitent, którego dotyczy informacja – akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
3. Opis transakcji – data – dnia 13 czerwiec 2011 roku, rodzaj transakcji – sprzedaż, wolumen 40.000 akcji – średnia cena 1,10 złotego.
4. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Tryb zawarcia transakcji – zlecenia w notowaniach ciągłych.
6. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 16 czerwiec 2011 roku, podpis Łukasza Drągowskiego.”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.