Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

04.05.2011

Raport bieżący nr 14/2011

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 04.05.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 30.025 akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:
1. Osoba obowiązana – Łukasz Drągowski, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia – Przewodniczący rady nadzorczej.
2. Instrument finansowy oraz emitent, którego dotyczy informacja – akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
3. Opis transakcji – data – dnia 29 kwietnia 2011 roku, rodzaj transakcji – sprzedaż, wolumen 30.025 akcji – średnia cena 1,39 złotego.
4. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Tryb zawarcia transakcji – zlecenia w notowaniach ciągłych.
6. Data i miejsce sporządzenia informacji: Kazimierz Dolny, dnia 02 maja 2011 roku, podpis Łukasza Drągowskiego.”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.