Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

15.02.2011

Raport bieżący nr 12/2011

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 14.02.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 50.000 akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Osoba obowiązana – Małgorzata Drągowska, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia – małżonek osoby obowiązanej Lech Drągowski.
2. Więź prawna łącząca osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3. Instrument finansowy oraz emitent, którego dotyczy informacja – akcje spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. a/ Opis transakcji – data – dnia 1 i 8 lutego 2011 roku, transakcja dokonana przez małżonka osoby obowiązanej, rodzaj transakcji – sprzedaż, łącznie 50.000 akcji.
b/ Opis transakcji – data – dnia 1 lutego 2011 roku, rodzaj transakcji – sprzedaż, wolumen – wolumen 25.000 akcji – średnia cena – 1,46 złotego, dnia 8 lutego 2011 roku – sprzedaż, wolumen – wolumen 25.000 akcji –średnia cena 1,45 złotego.
5. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji – zlecenia w notowaniach ciągłych.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 8 lutego 2011 roku, podpis Małgorzaty Drągowskiej.”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.