Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych „AD.DRAGOWSKI” S.A.

21.04.2015

Raport bieżący nr 12/2015

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 21.04.2015 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 roku
Lech Drągowski
ul. Lesznowolska 5
01-808 Warszawa

Zawiadomienie otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 1

2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
0-924 Warszawa
ul. Kopernika 36/40

Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych „AD.DRAGOWSKI” S.A.

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:
1. Osoba obowiązana – Lech Drągowski, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia – osoba obowiązana Lech Drągowski.
2. Więź prawna łącząca osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3. Instrument finansowy oraz emitent, którego dotyczy informacja – akcje spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Opis transakcji – umowa inwestycyjna zawarta w dniu 20.04.2015 r. – transakcje dokonane przez osobę obowiązaną, rodzaj transakcji – aport akcji, 558.400 akcji imiennych serii A1 oraz 82.504 akcji na okaziciela notowanych na GPW w Warszawie S.A., średnia cena – 6,29 złotego.
5. Miejsce transakcji, Warszawa.
6. Tryb zawarcia transakcji – umowa cywilno-prawna.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 roku.
Lech Drągowski”