Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

14.06.2013

Raport bieżący nr 9/2013

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 14.06.2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych następującej treści:

„Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku

Łukasz Drągowski
ul. Marii Kazimiery 18 m 155
01-641 Warszawa

Zawiadomienie otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego
00-030 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 1
2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych
„AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A. Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Łukasz Drągowski, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcje dokonane przez osobę obowiązaną.
2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – wykonanie obowiązku nałożonego Ustawą o obrocie, osoba obowiązana jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – akcje „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Rodzaj transakcji – sprzedaż, tryb transakcji – zlecenia w notowaniach ciągłych.
5. Data i miejsce zawarcia transakcji – dnia 07.06.2013 r. oraz dnia 13.06.2013 r. transakcje zawarto na GPW w Warszawie S.A.
6. Cena i wolumen transakcji – dnia 07.06.2013 roku, wolumen transakcji – 20.000 akcji, cena 0,45 zł, dnia 13.06.2013 roku, wolumen transakcji – 20.000 akcji cena 0,46 zł.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku.
Łukasz Drągowski”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.