Zawarcie znaczącej umowy w zakresie istotnego składnika majątku Spółki

28.10.2015

Raport bieżący nr 80/2015

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28.10.2015r. ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. (KRS 0000547450) zawarta została znacząca umowa czasowego przeniesienia własności udziałów z obowiązkiem zwrotu.

Przedmiotem Umowy z dnia 28.10.2015r. jest czasowe przeniesienie na spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie własności 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 180.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych) reprezentujących 96,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549), ul. Piękna 20, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000563621. Emitent informuje, że wartość rynkowa udziałów spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciech Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. to 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100). Emitent informuje, że wartość udziałów Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. w księgach Emitenta to 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100). O nabyciu udziałów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 68/2015 z dnia 29.09.2015r.

Zgodnie z treścią zawartej w dniu 28.10.2015r. umowy, czasowe przeniesienie własności udziałów następuje na okres do dnia 30.06.2017r. Emitentowi z tytułu czasowego przeniesienia własności przysługiwało będzie wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) płatne w terminie do dnia 31.12.2015r. Zgodnie z postanowieniami zawartej w dniu 28.10.2015r. Umowy Emitent uzyskał zabezpieczenie terminowego zwrotu udziałów w postaci weksla własnego in blanco z wystawienia spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wraz z deklaracją oraz udzielonego w formie aktu notarialnego nieodwołalnego pełnomocnictwa do dokonania zwrotnego przeniesienia na Emitenta własności udziałów będących przedmiotem umowy z dnia 28.10.2015r.

Ponadto Emitent informuje, że w Umowie strony zastrzegły na rzecz Emitenta karę umowną w wysokości równowartości rynkowej udziałów tj. w wysokości 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) na wypadek naruszenia przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. obowiązku zwrotnego przeniesienia udziałów na Emitenta w terminie do dnia 30.06.2017r. Emitentowi przysługuje również prawo domagania się od Spółki Słoneczne Inwestycje przekazania wszelkich pożytków w tym w szczególności wszelkich kwot jakie zostaną wypłacone Spółce Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. tytułem podziału zysku ze spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku oraz terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość udziałów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. będących jej przedmiotem.

Emitent informuje, że wycena udziałów spółki Srebrne Inwestycje sp. z o.o. została opublikowana wraz raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.

Pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie nie zachodzą powiązania osobowe. Emitent informuje, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie jest większościowym akcjonariuszem Emitenta.