Zawarcie znaczącej umowy

13.11.2015

Raport bieżący nr 94/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 13.11.2015r. zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. (KRS 0000547450) porozumienie do Umowy Czasowego Przeniesienia Udziałów z dnia 28.10.2015r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 80/2015r. z dnia 28.10.2015r.

Na mocy porozumienia z dnia 13.11.2015r. Emitent dokonał zwolnienia spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z zastrzeżonego w Umowie Czasowego Przeniesienia Udziałów z dnia 28.10.2015r. obowiązku zwrotu na rzecz Emitenta 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) udziałów reprezentujących 96,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000563621), za ustalonym wynagrodzeniem w wysokości 187.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych).
Strony uzgodniły, że zapłata uzgodnionego Porozumieniem z dnia 13.11.2015r. wynagrodzenia nastąpi do dnia 30.06.2016r. w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności tj. wierzytelności Emitenta o zapłatę z tytułu opisanego wyżej Porozumienia z:
– przyszłą wierzytelnością Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wobec Emitenta z tytułu nabycia 220.000.000 akcji serii F przez Emitenta (nabycie akcji własnych) celem ich dobrowolnego umorzenia na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bądź
– w przypadku gdyby doszło do utraty bytu prawnego – niezależnie od przyczyny – uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLATYNOWE INWESTYCJE z dnia 25.09.2015r. na mocy, której wyemitowane zostały akcje serii F objęte przez Słoneczne Inwestycje, z przyszłą wierzytelnością tej spółki wobec Emitenta z tytułu obowiązku zwrotu wkładu przez Emitenta na rzecz Słonecznych Inwestycji, wniesionego na pokrycie akcji serii F,

Emitent wyjaśnia, że na dzień 02.12.2015r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w porządku którego przewidziano podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia akcji serii F oraz uchwałę w przedmiocie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25.09.2015r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 85/2015 z dnia 05.11.2015r.
Mając powyższe na uwadze oraz treść raportów bieżących nr 89/2015 z dnia 10.11.2015r. oraz 92/2015 z dnia 12.11.2015r. strony przewidują, że najbliższym okresie czasu zajdą okoliczności na podstawie, których powstanie jedna z wierzytelności opisanych powyżej.

Wobec postanowień Porozumienia z dnia 13.11.2015r. strony uznały Umowę Czasowego Przeniesienia Udziałów z dnia 28.10.2015r. za należycie rozliczoną.

Jednocześnie Emitent informuje, że na zabezpieczenie roszczeń Emitenta spółka Słoneczne Inwestycje przekazała Emitentowi weksel własny in blanco.

Pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe.
Emitent informuje, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Emitenta.