Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z BOŚ S.A.

17.07.2012

Raport bieżący nr 28/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2012 roku Spółka podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aneks Nr 3 do umowy nr 422/12/2007/1287/K/OBR kredytu obrotowego odnawialnego złotowego z dnia 19 grudnia 2007 roku, na podstawie którego zostało dokonane przedłużenie do dnia 19.07.2014 r. terminu udostępnienia kredytu udzielonego w kwocie 3.000.000,- PLN (trzy miliony złotych). Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki w zakresie zakupu lokali mieszkalnych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Stawka oprocentowania jest zmienna, stanowi stawkę WIBOR dla depozytów 3M notowaną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresów trzy – miesięcznych, powiększoną o marżę Banku, która wynosi 3,25 p.p. i jest stała w okresie kredytowania.
Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych AD.DRĄGOWSKI S.A.

Podstawa prawna:
§ 5. 1. pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.