Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy kredytowej z BOŚ S.A.

18.07.2014

Raport bieżący nr 22/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 18 lipca 2014 roku Spółka podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aneks Nr 4 do Umowy Nr 422/12/2007/1287/K/OBR z dnia 19 grudnia 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami, na mocy której udzielono kredytu obrotowego odnawialnego złotowego na kwotę 3.600.000,00 PLN (trzy miliony sześćset tysięcy złotych). Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 18 lipca 2016 roku. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki w zakresie zakupu nieruchomości przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Stawka oprocentowania jest zmienna – WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów w PLN notowany na dwa dni robocze przed podpisaniem Umowy w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów w PLN notowany na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów 3-miesięcznych., powiększona o marżę Banku, która wynosi 3,00 p.p. w stosunku rocznym i jest stała w całym okresie kredytowania.
Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych AD.DRĄGOWSKI S.A.

Podstawa prawna:
§ 5. 1. pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).