Zawarcie umowy zamiany, przedwstępnej i warunkowej z akcjonariuszem większościowym w sprawie zamiany udziałów w Spółce Reiton Plus Sp. z o.o. oraz samochodu ciężarowego marki BMW na lokal mieszkalny oraz wierzytelności z tytułu honorarium autorskiego i innych rozliczeń

01.01.2009

Raport bieżący nr 1/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 06 stycznia 2009 roku Spółka zawarła umowę zamiany, przedwstępną i warunkową z akcjonariuszem większościowym Lechem Drągowskim w sprawie posiadanych przez Spółkę 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) udziałów w Spółce Reiton Plus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 550.000,- PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 91,7% kapitału zakładowego Reiton Plus Sp. z o.o. oraz uprawnia do 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, co stanowi 91,7% w ogólnej liczbie głosów oraz samochodu ciężarowego marki BMW z 2005 roku w zamian za lokal mieszkalny w centrum Warszawy o powierzchni 55 mkw, gdzie Spółka prowadzi działalność gospodarczą oraz w zamian za wierzytelności Lecha Drągowskiego z tytułu honorarium autorskiego i innych rozliczeń. Strony ustaliły, że od daty zawarcia umowy przedmioty objęte umową, to jest lokal oraz samochód, zostają wzajemnie nieodpłatnie użyczone. Przewidywany termin zawarcia umowy przyrzeczonej ustalono na pierwsze półrocze 2009 roku. Do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej strony wzajemnie zobowiązują się do uzgodnienia wartości przedmiotów i praw objętych umową oraz do zdjęcia praw osób trzecich.
Przewidywana wartość umowy przyrzeczonej wynosi około 700.000,- PLN (siedemset tysięcy złotych).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.