Zawarcie umowy przyrzeczonej w ramach wykonania umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 06 stycznia 2009 roku

01.07.2009

Raport bieżący nr 42/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2009 roku, w ramach realizacji umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 6 stycznia 2009 roku, zawarł umowę przyrzeczoną. W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy, samochód ciężarowy marki BMW oraz 11.000 udziałów w Spółce REITON PLUS Sp. z o.o. stały się własnością Pana Lecha Drągowskiego, większościowego akcjonariusza Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
Należny podatek od czynności cywilnoprawnych Strony umowy pokryją solidarnie.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.