Zawarcie Umowy objęcia akcji Emitenta

29.09.2015

Raport bieżący nr 68/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r. informuje, że w dniu 28.09.2015r. Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000547450) umowę objęcia 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji serii F Emitenta.

Emitent wyjaśnia, że na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone zostało podwyższenie kapitału w drodze emisji 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i wartości emisyjnej 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) każda.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 7 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. wszystkie akcje emisji serii F Emitenta zostały zaoferowane do objęcia spółce Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000547450), który to podmiot ofertę Spółki przyjął.

Na mocy Umowy objęcia akcji Emitenta z dnia 28.09.2015r. spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie dokonała objęcia 220.000.000 akcji zwykłych imiennych Seri F Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), każda po cenie emisyjnej 0,85 złotego (osiemdziesiąt pięć groszy) za akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 110.000.000,00 zł (sto dziesięć milionów złotych) oraz łącznej wartości emisyjnej 187.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych 00/100). Tytułem wkładu na pokrycie akcji emisji serii F Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała przeniesienia na Emitenta własności 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) udziałów reprezentujących 96,0 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000563621, które zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. mają wartość 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Emitent informuje, że wycena wniesionych na pokrycie akcji serii F udziałów spółki Srebrne Inwestycje sp. z o.o. została opublikowana wraz treścią uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r. raportem bieżącym nr 65/2015.
Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie nie zachodzą powiązania osobowe. Emitent informuje, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie jest większościowym akcjonariuszem Emitenta.
Kryterium uznania nabytych przez Emitenta aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość.

Emitent ponadto informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dojdzie do skutku z chwilą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Emitent niezwłocznie zwróci się o rejestrację podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii F do właściwego Sądu.