Zawarcie umowy o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego w związku z obowiązkową dematerializacją akcji.

29.12.2020

Raport bieżący nr 35/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że Spółka zawarła w dniu dzisiejszym, tj. 29 grudnia 2020 r. z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie Funkcji Pośrednika Rejestracyjnego akcji serii G.
W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania czynności związanych z pełnieniem funkcji Pośrednika Rejestracyjnego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwanym dalej „KDPW” i wydanymi na jego podstawie uchwałami organów KDPW oraz ustalonymi zwyczajami giełdowymi, w celu ewidencji wymienionych Papierów Wartościowych na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu