Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 06 stycznia 2009 roku

20.05.2009

Raport bieżący nr 26/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 19 maja 2009 roku został zawarty aneks do umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 6 stycznia 2009 roku (informacja – raport bieżący nr 1 z dnia 7 stycznia 2009 roku).

W treści aneksu Strony umowy podniosły wycenę majątku Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w następujący sposób:

1. Wartość udziałów w spółce „Reiton Plus” Sp. z o.o. – 650.000,- zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wartość samochodu ciężarowego marki BMW – 133.200,- zł (sto trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych).

Umowę rozszerzono o lokal mieszkalny w centrum Warszawy o powierzchni 49 m², gdzie Spółka prowadzi działalność gospodarczą. Wartość lokalu została ustalona w wysokości 550.000,- zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wartość umowy przyrzeczonej wynosi 1.333.200,- zł (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych).
Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne.