Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

30.11.2017

Raport bieżący nr 63/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 58/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 59/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska, podmiotem w 100% zależnym Emitenta.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca – „PLATYNOWE INWESTYCJE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000126288, NIP 5260300948, REGON 012594154, będąca spółką publiczną _Dalej: Spółka Przejmująca_. PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. działa w branży finansowej.

2. Spółka przejmowana – PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10983, numer identyfikacyjny 06506593. _Dalej: Spółka Przejmowana_. PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost działa w branży produkcja, handel i usługi inne zgodnie z przedmiotem działalności ujawnionym we właściwym rejestrze, przy czym PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost jest podmiotem celowym, który zarejestrowany został w dniu 10 października 2017r.

Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a_ oraz 18 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1__Dalej: Rozporządzenie SE_ przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.
Emitent – PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost – Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent informuje, że:

– plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
– nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
– nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
– nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
– nie określa się warunków przyznania akcji SE;
– nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE _Spółkę Przejmującą_ uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej, ponadto Zarząd Emitenta upatruje szeregu korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy korzyści jej akcjonariuszy jakie wiążą się z jego posiadaniem.

W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej wśród klientów i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilność podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej. Długookresowym celem połączenia jest uzyskanie formy prawnej Spółki Europejskiej oraz dalszy rozwój Spółki.

Emitent informuje, że o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie również uchwała o połączeniu Emitenta, Emitent poinformuje odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje plan połączenia uzgodniony z Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 30.11.2017r. oraz załączniki do tego planu :

1. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.10.2017r.,
4. półroczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej będącej spółką publiczną,
5. Statut Spółki Europejskiej

Emitent informuje, że zarówno Emitent jak i Spółka Przejmowana dokonały ogłoszenia o planowanym połączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami na swoich stronach internetowych pod adresem odpowiednio:
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. – http://platyn.pl
PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost – http://platynowe.eu

Załączniki:
– Plan Połączenia: PLAN_POLACZENIA
– Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek: Uchwala_o_polaczeniu_-_SE
– Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek: Uchwala_o_polaczeniu_-CZ_SE
– Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.10.2017r.: Ustalenie_wartosci_majatku_CZ
– Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej będącej spółką publiczną: Sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2017

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu