Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał

08.06.2021

Raport bieżący nr 31/2021

Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje S.E. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Bartosza Graś, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. następujących punktów porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.

W w/w żądaniu wskazano, iż wymienione punkty porządku obrad powinny zostać umieszczone po punkcie 11 ust. 16 ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2021 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do żądania akcjonariusza załączono projekty w/w uchwał.

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1_ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2_ zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3_ dalszego istnienia Spółki,
4_ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
5_ odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
6_ wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
7_ udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
8_ udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
9_ udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
10_ udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
11_ przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12_ przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
13_ ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
14_ ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
15_ przyjęcia programu motywacyjnego;
16_ zmiany statutu Spółki,
17_ zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
18_ zmiany statutu Spółki, dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania, do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.

Załączniki: