Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji

21.08.2014

Raport bieżący nr 28/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., działając na podstawie Uchwały nr 15 z dnia 14 maja 2014 r. ZWZ AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie, następnie zmienionej Uchwałą nr 3 NWZ AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2014 r., upoważniającej Zarząd Spółki m. in. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki oraz w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zmiany wartości nominalnej każdej akcji wszystkich serii Spółki AD.DRAGOWSKI S.A. z kwoty 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) do kwoty 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), wyznaczył Dzień Referencyjny na 5 września 2014 r.

Wyznaczenie Dnia Referencyjnego nastąpiło przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.