Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki

20.06.2011

Raport bieżący nr 25/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., działając na podstawie zalecenia Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym wypowiedział Umowę o badanie sprawozdania finansowego zawartą w dniu 11 marca 2009 roku z firmą „KADIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2011 roku wypowiedzenie nastąpiło przed przystąpieniem do badania sprawozdań finansowych za rok 2011 w związku ze zmianą reguły wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
W okresie obowiązywania ww. umowy nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych Emitenta oraz nie było rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi, a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Emitenta.