Wykup Obligacji

25.05.2017

Raport bieżący nr 33/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 07.12.2016r. informuje, że w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000585787_, spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016r.

Emitent informuje, że spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokonała wykupu 200 _dwieście_ obligacji serii B o wartości nominalnej 1.800,00 zł _jeden tysiąc osiemset złotych każda_ tj. o łącznej wartości nominalnej 360.000 zł _trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_. Strony zgodnie postanowiły, że w miejsce świadczenia określonego Warunkami Emisji obligacji serii B, które to warunki przewidywały przeniesienie przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. na rzecz Emitenta akcji własnych Emitenta w liczbie 10.000 na każdą Obligację, spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokona zapłaty kwoty pieniężnej w wysokości 400.000,00 zł _czterysta tysięcy złotych_. Strony uzgodniły, że zapłata przez ZAMZAW Sp. z o.o. kwoty 400.000,00 zł na rzecz Emitenta nastąpi w terminie do dnia 08.06.2017r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu