Wykup obligacji oraz spłata pożyczki

22.09.2018

Raport bieżący nr 36/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 22.09.2018r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_, spółka RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji dokonała wcześniejszego wykupu 246 _dwieście czterdzieści sześć_ obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r. tym samym dokonując całkowitego wykupu wszystkich obligacji serii A spółki RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji

Emitent informuje, że w dniu 22.09.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji dokonała wykupu 246 _dwieście czterdzieści sześć_ Obligacji serii A o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.230,000,00 zł _jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy_ oraz dokonała spłaty należnych Emitentowi odsetek w łącznej kwocie 511.296,37 zł. _pięćset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 37/100_ a ponadto dokonała spłaty wszystkich pożyczek w kwocie 103.000,00 zł _sto trzy tysiące_ oraz należnych Emitentowi odsetek w kwocie 352,19 zł _trzysta pięćdziesiąt dwa złote 19/100_. Łącznie RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji dokonała zapłaty na rzecz Emitenta w kwocie 1.844.648,56 zł _jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 56/100_. Zapłata została dokonana w bitcoin w ilości _ 73,5 szt. _ na platformę Platynowych Inwestycji SE. Adres publiczny środków na których zdeponowane zostały bitcoiny to: 39YwLoepfxPKBvAiVYigKqF7MCrUWCdiWw który należy do Spółki Platynowe Inwestycje SE.

Emitent informuje, że po częściowym wykupie obligacji serii A z dnia 22.09.2018r. Emitent nie posiada żadnych obligacji wyemitowanych przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu