Wykup Obligacji oraz nabycie akcji własnych Spółki

25.05.2017

Raport bieżący nr 32/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 07.12.2016r. informuje, że w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000645040_, spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016.

Emitent informuje, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała wykupu 750 _siedemset pięćdziesiąt_ obligacji serii A o wartości nominalnej 1.800,00 zł _jeden tysiąc osiemset złotych każda_ tj. o łącznej wartości nominalnej 1.350.000,00 zł _jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_ dokonując na rzecz Emitenta świadczenia wynikającego z warunków emisji obligacji w postaci przeniesienia na rzecz Emitenta własności 7.500.000 _siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda _dziesięć groszy_.

W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu 25.05.2017r. w wyniku realizacji postanowień Obligacji serii A spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Emitent nabył 7.500.000 _siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda _dziesięć groszy_.
Emitent informuje, że nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. w celu ich umorzenia.
O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 23.05.2017r.

Nabyte przez Emitenta 7.500.000 akcji stanowi 25,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 7.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 25,40 % udziału w ogólnej Libie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Emitent informuje, że Emitent nie ma prawa do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji własnych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu