Wykup Obligacji oraz nabycie akcji własnych Spółki

09.01.2018

Raport bieżący nr 3/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 09.01.2018r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką RACZAM Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_, spółka RACZAM Sp. z o.o. dokonała częściowego wcześniejszego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r.

Emitent informuje, że świadczenie spółki RACZAM Sp. z o.o z tytułu wcześniejszego wykupu 525 _pięćset dwadzieścia pięć_ Obligacji serii A zgodnie z porozumieniem wyniosło 2.625.000,00 zł _dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100_. Strony zgodnie postanowiły, że należne Emitentowi odsetki od wykupionej części Obligacji zostaną zapłacone przez RACZAM Sp. z o.o, wraz z wykupem całkowitym Obligacji serii A.

Emitent informuje, że w miejsce świadczenia pieniężnego wynikającego z tytułu wykupu Obligacji serii A RACZAM Sp. z o.o. przeniosła na Emitenta własność 5.247.648 _pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem_ zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta _nabycie akcji własnych_ o wartości 2.623.824,00 zł tj. 0,50 zł za każdą akcję .

W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu 09.01.2018r. w wyniku realizacji postanowień Porozumienia z dnia 09.01.2018r. nabył 5.247.648 _pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem_ akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda _dziesięć groszy_ każda.
Emitent informuje, że nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r. w celu ich umorzenia.
O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r. Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 03.01.2018r.

Nabyte przez Emitenta 5.247.648 akcji stanowi 26,47 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 5.247.648 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 26,47 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Emitent informuje, że Emitent nie ma prawa do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji własnych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu