Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w dniu 23.05.2017 roku

23.05.2017

Raport bieżący nr 29/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.05.2017 roku.

Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 19.242.300
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 19.893.300
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 65,93 %Akcjonariusz: Gryko Jarosław
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 5.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 0,02 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu