Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kontynuowanym po przerwie w dniu 21.06.2017 r.

21.06.2017

Raport bieżący nr 43/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.06.2017 r.

Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 19.242.300
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 19.242.300
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 65,18 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu