Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 23.05.2012 r.

23.05.2012

Raport bieżący nr 20/2012

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 23 maja 2012 roku.

1.Drągowski Lech – 11.568.000 (42,65%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 45/70% w ogólnej liczbie głosów.
2.Drągowska Małgorzata – 3.572.000 (13,17%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 14,36% ogólnej liczby głosów.
3.Drągowski Łukasz – 2.200.000 (8,11%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 9,96% ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.