Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE w dniu 24.06.2019 r.

24.06.2019

Raport bieżący nr 14/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE , przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku

1.Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.217.622
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.217.622
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 33,17 %
Udział w liczbie głosów na WZA [%] 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu