Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

24.09.2018

Raport bieżący nr 37/2018

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2017 z dnia 23.05.2018r. oraz raportu bieżącego nr 56/2017 z dnia 22.09.2018r. informuje, że w dniu 24.09.2018r. posiadacz warrantów subskrypcyjnych akcji serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. spółka RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_ złożyła oświadczenie o wykonaniu przysługujących jej praw z posiadanych 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G oraz objęła i należycie opłaciła 741.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

W związku z upływem wskazanego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. okresu 12 miesięcy od dnia przydziału na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_ warrantów subskrypcyjnych akcji serii G, podmiot ten złożył oświadczenie o wykonaniu praw z posiadanych 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji zwykłej serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 0,18 zł.

W związku z wykonaniem praw z posiadanych warrantów subskrypcyjnych w dniu 24.09.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji siedzibą w Warszawie objęła 741.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja tj. o łącznej wartości nominalnej 74.100,00 zł _siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100_ o cenie emisyjnej 0,18 zł każda tj. o łącznej cenie emisyjnej 133.380,00 zł.

W dniu 24.09.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji dokonała również wniesienia pełnego wkładu na pokrycie 741.000 akcji serii G w formie pieniężnej _w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych_ w łącznej wysokości 133.380,00 zł.

Wobec powyższego w dniu 24.09.2018r. Emitent dokonał wydania na rzecz RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie dokumentu akcji _odcinka zbiorowego_ obejmującego 741.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprawniających do oddania 1 głosu każda na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu 24.09.2018r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.328.135,20 zł o kwotę 74.100,00 zł do kwoty 1.402.235,20 zł w drodze emisji 741.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.402.235,20 zł i dzieli się na 14.022.352 akcji o wartości 0,10 zł każda w tym:
– akcje serii A2 w ilości 235.700 _dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 _czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela od numer 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii C w ilości 107.000 _sto siedem tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii D w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii E w ilości 600.000 _sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii F w ilości 12.098.652 _dwanaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie_ akcje na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 12.098.652, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii G w ilości 741.000 _siedemset czterdzieści jeden tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;.

Emitent informuje, że aktualnie ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji przysługuje łącznie 14.022.325 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału Spółki po wydaniu akcji z dnia 24.09.2018r. wynosi 2.777.900 zł.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu