Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020

01.07.2019

Raport bieżący nr 20/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu Platynowe Inwestycje SE na posiedzeniu w dniu 1.07.2019 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą w Wólka Kozodawska 05-502 przy ul. Bukietowa 4, gmina Piaseczno _podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr ewidencyjny 3872_, do przeprowadzenia przegląu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020. Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3872.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres jej realizacji.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu