Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku

06.07.2017

Raport bieżący nr 46/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 06.07.2017r.. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Continuum Consulting Group Poland Sp. zo.o., z siedzibą: 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40, NIP: 7831657829, REGON: 301371338, KRS: 0000349678, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3644, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r.
Emitent informuje, że korzystał z usług Continuum Consulting Group Poland Sp. zo.o z siedzibą w Poznaniu w zakresie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 30.06.2016r. oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania rocznego spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu