Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

13.06.2016

Raport bieżący nr 33/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 13.06.2016r.. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Continuum Consulting Group Poland Sp. zo.o., z siedzibą: 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40, NIP: 7831657829, REGON: 301371338, KRS: 0000349678, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3644, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 30.06.2016r. oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania rocznego spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
Emitent informuje, że nie korzystał z usług Continuum Consulting Group Poland Sp. zo.o z siedzibą w Poznaniu.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.