Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

20.06.2011

Raport bieżący nr 26/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 20 czerwca 2011 roku, po zapoznaniu się z trzema ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i zobowiązała Zarząd do zawarcia z nim umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki. Wybranym podmiotem jest firma EUROKONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kobielskiej 23 lok. 166, podmiot jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1863 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranego podmiotu. Umowa zawarta będzie na okres jednego roku.
Wybór EUROKONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.