Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

19.06.2012

Raport bieżący nr 25/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 18 czerwca 2012 roku, po zapoznaniu się z pięcioma ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Wybranym podmiotem jest Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-286 Katowice, ulica Floriana 15; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000109170; podmiot jest uprawniony do przeglądu i badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695.

Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranego podmiotu. Przedmiotem umowy będzie dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2012 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku.

Wybór Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.