Wybór biegłego rewidenta

23.06.2015

Raport bieżący nr 41/2015

Zarząd AD. Drągowski S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 22.06.2015r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-695 przy ul. Orzycka 6 lok. 1B. KRS 0000034774; NIP 521-052-77-10; REGON 010143080 wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 477 do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania śródrocznego spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015r.
Emitent informuje, że korzystał z usług podmiotu PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2014, oraz w zakresie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014r.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu

Załączniki: