Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E, ustalenie daty pierwszego notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

25.11.2010

Raport bieżący nr 50/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwałą Nr 1223/2010, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, postanowił:

1. Wprowadzić z dniem 26 listopada 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 6.000.000 (sześć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLADDRG00098”,
2. Notować prawa do akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., o których mowa w pkt 1., w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DRAGOWSKI-PDA” i oznaczeniem „ADDA”.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.