Wprowadzenie do obrotu akcji serii B oraz ustalenie daty ich pierwszego notowania

26.09.2008

Raport bieżący nr 7/2008

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 714/2008 z dnia 25 września 2008 roku postanowił:

1) wprowadzić z dniem 29 września 2008 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLADDRG00015”;

2) notować akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DRAGOWSKI” i oznaczeniem „ADD”. Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 34 ust. 1 pkt 3