Wniosek akcjonariusza – Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17.11.2015r.

06.11.2015

Raport bieżący nr 86/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 06.11.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. o odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego z inicjatywy tego akcjonariusza na dzień 17.11.2015r. o następującej treści:

„Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 220.997.504 akcji Spółki, stanowiących 99,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 99,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje S.A. niniejszym zwracam się do Zarządu Emitenta o niezwłoczne odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.11.2015r.
Wniosek niniejszy podyktowany jest zgłoszeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zastrzeżeń i podejrzeń ( naszym zdaniem niczym nie uzasadnionych) w zakresie emisji akcji serii F Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. Spółka naszym zdaniem padła ofiarą bezprawnego i nieuzasadnionego szantażu ( nieuprawnione zawieszenie notowań Spółki oraz wszczęcie postępowania w przedmiocie żądania od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wykluczenia z obrotu akcji Spółki).
Spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest zdania, że do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z tą emisją oraz do czasu przywrócenia normalnego obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje S.A. nie jest wskazanym dokonywanie przez Spółkę nowych operacji na kapitale zakładowym, natomiast mając na uwadze, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.11.2015r. przewidziane jest warunkowe podwyższenie kapitału odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ocenie wnioskodawcy jest nie celowe.

Jednocześnie Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zwraca uwagę, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17.11.2015r. zostało zwołane na skutek wniosku Słonecznych Inwestycji Sp. z o.o. złożonego w trybie art. 400 § 1 k.s.h. w związku z czym zachodzą wszelkie formalne przesłanki dla odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.11.2015r.”

Wobec powyższego Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym dokonuje odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.11.2015r., które miało odbyć się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie w związku z treścią wniosku akcjonariusza spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie.