Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki

01.04.2016

Raport bieżący nr 24/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 01.04.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza ZAMZAW Sp. z o.o. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 997 504 akcji Spółki, stanowiących 54,07 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 66,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje S.A., na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
a_ w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego _kapitał docelowy_ w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
b_ zmiany Statutu Spółki,
c_ Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie jako akcjonariusz spółki Platynowe Inwestycje S.A. posiadający znaczną liczbę akcji Spółki, niniejszy wniosek uzasadnia tym, że w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy leży umożliwienie Spółce pozyskania dodatkowych środków na rozwój działalności Spółki, w ocenie akcjonariusza emisja w ramach kapitału docelowego jest narzędziem, które umożliwi Zarządowi realizację tego celu. Ponadto Akcjonariusz wnosi o zmianę siedziby Spółki.
W załączeniu do niniejszego wniosku ZAMZAW Sp. z o.o. przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszego wniosku.”

Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.