Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki

29.05.2018

Raport bieżący nr 18/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.05.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie zwołanie Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 7.658.244 akcji Spółki, stanowiących 38,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 38,64 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje S.A., na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
a. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
b. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki
c. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
d. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie odnośnie wniosku wprowadzenie do porządku obrad najbliższego Walnego zgromadzenia punktów a i b w zakresie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego wskazanych w wykonaniu obowiązku określonego w art. 455 § 2 ksh podaje cel obniżenia kapitału zakładowego:

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy w związku z nadwyżkami w spółce. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z kwoty 1.982.000 zł _jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100_ do kwoty 1.328.135,20 zł _jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100_ tj. o kwotę 653.864,80 zł w drodze umorzenia 6.538.648 akcji spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ponadto RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji wyjaśnia, że podjęcie uchwał w zakresie zawnioskowanych punktów a_ i b_ niniejszego wniosku jest podyktowane przedłużającą się procedurą rejestracji połączenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ze spółka PLATYNOWE INWESTYCJE 1 Polska a.s. _Czechy_ w celu przyjęcia statusu Spółki Europejskiej przez PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

Ponadto RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie w zakresie wniosku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki o którym mowa w lit. c_ niniejszego wniosku wskazuje, że w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy leży umożliwienie Spółce pokrycia przez Spółkę strat. Akcjonariusz jest zdania, że obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji jest optymalnym rozwiązaniem, które zapewni Spółce możliwość dalszego rozwoju. RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 455 § 2 ksh podaje cel obniżenia kapitału zakładowego:

Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki jest wyrównanie strat Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z kwoty 1.328.135,20 zł _jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100_ do kwoty 1.195.321,68 zł _jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 68/100_ tj. o kwotę 132.813,52 zł _sto trzydzieści dwa tysiące osiemset trzynaście złotych 52/100_ w drodze umorzenia obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda do wartości 0,09 zł _dziewięć groszy_ każda.

W załączeniu do niniejszego wniosku RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszego wniosku.”

Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu