Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki

26.04.2017

Raport bieżący nr 26/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.04.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza RACZAM Sp. z o.o. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Płocku, posiadający 19.245.161 akcji Spółki, stanowiących 65,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 65,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje S.A., na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

a. zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
b. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
c. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej serii, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
d. zobowiązania i upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych;
e. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
f. umorzenia akcji własnych Spółki;
g. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;
h. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;RACZAM Sp. z o.o. w Warszawie jako akcjonariusz spółki Platynowe Inwestycje S.A. posiadający znaczną liczbę akcji Spółki, niniejszy wniosek uzasadnia tym, że w jego ocenie w interesie Spółki jak i jej akcjonariuszy leży podjęcie zawnioskowanych uchwał.
Zaproponowane uchwały mają na celu umożliwienie Spółce dalszego zrównoważonego rozwoju po przeprowadzeniu restrukturyzacji jej kapitału zakładowego.

W załączeniu do niniejszego wniosku RACZAM Sp. z o.o. przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszego wniosku.”

Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu