Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

09.02.2016

Raport bieżący nr 9/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 09.02.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza ZAMZAW Sp. z o.o. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 997 504 akcji Spółki, stanowiących 54,07 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 66,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje S.A., na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
a. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
b. w sprawie uchylenia uchwał nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.,
c. w sprawie uchylenia uchwał nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.10.2015r.,
d. w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2015r.,
e. w sprawie zmiany Statutu Spółki,
f. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie jako akcjonariusz spółki Platynowe Inwestycje S.A. posiadający znaczną liczbę akcji Spółki, niniejszy wniosek uzasadnia tym, że w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy leży umożliwienie Spółce pokrycia ponoszonych przez Spółkę strat. Akcjonariusz jest zdania, że obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości jest optymalnym rozwiązaniem, które zapewni Spółce możliwość dalszego rozwoju.
W załączeniu do niniejszego wniosku ZAMZAW Sp. z o.o. przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszego wniosku. ”

Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.