Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

05.11.2015

Raport bieżący nr 84/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05.11.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 220.997.504 akcji Spółki, stanowiących 99,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 99,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje S.A., na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

a. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
b. umorzenia akcji własnych Spółki;
c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;
d. uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.
e. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Słoneczne Inwestycje S.A. w Warszawie jako akcjonariusz spółki Platynowe Inwestycje S.A. posiadający znaczną liczbę akcji jest zdania, że w związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie emisji akcji serii F, uzasadnionym jest poddanie pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawnioskowanych uchwał, celem umożliwienia możliwie szybkiego wznowienia obrotu akcjami Spółki. W załączeniu do niniejszego wniosku Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszego wniosku. ”

Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.