Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

22.10.2015

Raport bieżący nr 73/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22.10.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 220.997.504 akcje spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to ilość stanowi 99,62 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do oddania 221 648 504 głosów stanowiących 99,62 % na Walnym Zgromadzeniu, na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy:

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Słoneczne Inwestycje S.A. w Warszawie jako akcjonariusz spółki Platynowe Inwestycje S.A. posiadający znaczną liczbę akcji Spółki, niniejszy wniosek uzasadnia tym, że w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy leży umożliwienie Spółce sprawnego i efektywnego pozyskania niezbędnych środków na wdrożenie strategii i rozwój Spółki w nowej branży finansowej, stąd akcjonariusz wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki oraz podjęcie proponowanej uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zapewniających Spółce dodatkowe możliwości.
W załączeniu do niniejszego wniosku Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. przedkłada projekt uchwały i wnosi o poddanie go pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszego wniosku.”

Emitent informuje, iż treść projektu uchwały przekazanej przez akcjonariusza zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.