Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2018r. oraz wniosek o zmianę treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z przyjęciem przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej

07.06.2018

Raport bieżący nr 21/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.06.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2018r. raportem bieżącym z dnia 29.05.2017r. o numerze 19/2018 oraz o dokonanie zmian w treści projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z przyjęciem przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej.

Akcjonariusz na podstawie art. 400 § 1 k.s.h w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:

– w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29.06.2018r. jest następujący:1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9.Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
10.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
b.zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;
c.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;
d.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
e.podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.;
f.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
h.umorzenia akcji własnych Spółki;
i.obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
j.obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
k.upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
l.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ponadto Wnioskiem z dnia 07.06.2018r. Akcjonariusz Raczam Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 § 4 k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ zwrócił się o dokonanie o dokonanie zmian:
i_w treści wszystkich projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r. mających na celu uwzględnienie zmiany formy prawnej Spółki aktualnie będącej Spółką Europejską oraz
ii_w treści projektu uchwały nr 18 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki postawionej w punkcie 11.i_ porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r.;
iii_w treści projektu uchwały nr 19 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki postawionej w punkcie 11.j_ porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał o numerach od 1 do 21 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.06.2018r. w treści zaproponowanej przez akcjonariusza wnioskiem z dnia 07.06.2018r.

Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu