Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r.

31.05.2019

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.05.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2019 r. raportem bieżącym z dnia 23.05.2019 r. o numerze 10/2019.
Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
– podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r. jest następujący:
1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9.Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

10.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku

obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

a.zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;

b.zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;

c.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;

d.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;

e.podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.;

f.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;

g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
h.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.
i.przyjęcia waluty EURO jako waluty w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
j.utworzenia kapitału rezerwowego
k.zmiany Statutu Spółki
l.w sprawie dalszego istnienia Spółki

12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczony został numerem 21.

Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu