Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2020r.

08.10.2020

Raport bieżący nr 25/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2020r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp.z o.o. w likwidacji w trybie art. 401 § 1 ksh zawierający wniosek o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad o następujące o punkty przedmiocie podjęcia uchwał:

– w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

– upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

Wraz z wnioskiem uprawniony akcjonariusz przedłożył projekty uchwał w sprawach o których uzupełnienie porządku obrad wniósł.

Wobec powyższego Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 30 października 2020r. po uzupełnieniu jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
– zmiany siedziby Spółki,
– zmiany firmy Spółki,
– emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
– upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8 . Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ponadto w związku z wnioskiem akcjonariusza oraz treścią zaproponowanej uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd Emitenta publikuje Opinię zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie prawa poboru akcji serii H oraz Warrantów Subskrypcyjnych akcji serii H.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 października 2020r. uzupełnione o projekty uchwały nr 7 i 8 w treści zaproponowanej przez akcjonariusza wraz wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad. Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu